top of page

STATUT KONGREGACJI MIŁOŚNIKÓW KRZEWIENIA KULTURY PICIA RUMU "WRAK"

PRZESŁANIE

1.    Odkrywanie, podkreślanie i wykorzystywanie na co dzień skarbów własnej oryginalności, na miarę szlachetnego rodzaju gatunku ludzkiego, jakim jest Homo Inquietus (człowiek aktywny, twórczy i poszukujący).
2.    Pozostawanie w optymalnym stanie kondycji psychofizycznej i kształtowanie osobowości uzdrawiającej.
3.    Docenianie na każdym kroku smaków i radości życia.
4.    Bycie pragmatycznym romantykiem na co dzień (najbliższe naszej idei określenie to być piratem i don Kichotem własnej duszy),
5.    Motywowanie każdego postępowania dobrą i wielką myślą,
6.    Pozostawianie dobra i pomniejszanie zła (gdzie tylko możliwe),
7.    Zwalczanie z klasą agresywnej głupoty osobników tępych i nieświadomych,
8.    Walka z alkoholizmem i jego skutkami, odchodząc  od prymitywnego nadmiaru w stronę elegancji spożycia,  różnorodności i jakości smaku i świadomości granic; Kongregant nigdy się nie upija (i myli się tylko raz...).
9.    Doświadczanie radości współbycia w nastroju sangwiniczno-anakreontycznym z ludźmi o podobnych wartościach, myślach i działaniach na rzecz szeroko rozumianego autorozwoju i dobra ogółu. Każdy „wrakowiec”  przynajmniej raz w roku „popełnia czyn szlachetny”, komuś pomaga i czymś się dzieli… Szczególnie cenione są działania proekologiczne.
10.    Praktykowanie na co dzień etosu Dżentelmena lub Damy, który wie, że człowieka tworzą maniery
i charakter. 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KRZEWIENIA KULTURY PICIA RUMU „WRAK”, a jego zwyczajowa nazwa to „Kongregacja”, zaś jego przesłanie jest, jak podano
w preambule niniejszego Statutu.
 
§ 2.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem dżentelmenów obojga płci mającym na celu zadania opisane w §7. poniżej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Lublin.
6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach prawa.
7. Kolorami Stowarzyszenia – Kongregacji są:
a) Pomarańczowy - kolor rumu
b) Zielony - kolor nadziei (że to nie ostatni raz...)
c) Czarny - jak piracka flaga (nie mylić z żałobą, nie nie...).
8. Symbolami zwierzęcym i roślinnym Stowarzyszenia są odpowiednio rumak i rumianek.
 
§ 3.
1. Stowarzyszenie dla realizowania swoich celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa może współpracować
z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z jego celami.
3. Stowarzyszenie może na zasadach pełnej autonomii być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji o których stanowi § 3 pkt 2 Statutu.
4. Członkostwo Stowarzyszenia w organizacjach zagranicznych i międzynarodowych jest dopuszczalne jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 
§4
1.    Na zasadach określonych w statucie, Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe - oddziały, które mogą posiadać osobowość prawną.
2.    Zwyczajowa nazwa nieformalnych zgromadzeń członków Stowarzyszenia (na lądzie lub morzu) to odpowiednio Bar, Półka i Piętro lub Bar, Półka i Pokład. Istnieją więc na przykład: Bar polski, Półka Morska (nazwa akwenu), Pokład.......(tu nazwa statku/jachtu) albo Bar polski, Półka Krakowska, Piętro „Stary Port”.
 
§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem związku (federacji) stowarzyszeń na zasadach określonych w przepisach prawa.
 
§6.
1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. 
2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne.
3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby niebędące jego członkami. 
4. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na jego rzecz wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez Walne zebranie członków większością głosów.
5. W celu zapewnienia rzetelnego sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia lecz mogą wnioskować o przyznanie im diet w związku z działalnością statutową tego organu.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
 
§ 7.
Celami Stowarzyszenia:
1. Zmiana struktury, stylu i kultury picia alkoholu w Polsce.
2. Walka z alkoholizmem,
3. Pomoc dzieciom i rodzinom alkoholików w Polsce i na świecie, 
4. Propagowanie i nauka zasad savoir-vivre spożywania alkoholu, w tym w szczególności spożywania rumu i napojów, w którego składzie jest rum,
5. Edukacja w zakresie skutków spożywania alkoholu, w tym w zakresie wychowawczym i prewencyjnym,
6. Działalność proekologiczna, 
7. Wszechstronny autorozwój i samorealizacja członków, z programem kształcenia pozytywnych cech charakteru, odkrywanie i rozwój własnych talentów i uzdolnień, oraz skarbów własnej oryginalności
i osobowości,
8. Kształtowanie osobowości samouzdrawiającej, dbałość o optymalną kondycję psychofizyczną
i praktykowanie wiedzy na temat redukcji stresu,
9. Praktykowanie na co dzień etosu dżentelmena (obojga płci), który wie, że człowieka tworzą maniery
i charakter,
10. Wzajemna, bezinteresowna i przyjacielska pomoc i wsparcie członków Kongregacji we wszelkich trudnych przypadkach i sytuacjach życiowych,
11.  Promocja kulturalnych i muzycznych przedsięwzięć twórczych związanych z żeglarstwem, w tym propagowanie uprawiania sportu i turystyki żeglarskiej,
12. Wspieranie rozwoju amatorskich zespołów i osób wykonujących muzykę żeglarską i folkową,
13. Integracja środowisk żeglarskich i szantowych, a także integracja dzieci i młodzieży z tymi środowiskami.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie dyskusji, pogadanek, sympozjów i innych zebrań których przedmiotem są cele określone w §7 niniejszego statutu, w tym w szczególności w zakresie walki z nałogiem alkoholizmu,
2. Organizowanie i prowadzenie festiwali, imprez środowiskowych, konkursów muzycznych, koncertów, spotkań i innych przedsięwzięć z twórcami muzyki szantowej, folkowej i żeglarskiej (marynistycznej), poetami i innymi osobami oraz instytucjami z szeroko pojętego kręgu środowiska szantowego, folkowego i żeglarskiego oraz prowadzenie innej działalności integrującej i promującej te środowiska oraz kształtujące świadomość i wiedzę o tych środowiskach,
3. Organizowanie i prowadzenie działań marketingowych, w tym medialnych związanych z krzewieniem kultury żeglarskiej i muzycznej określonej w niniejszym statucie oraz wspieranie tych kultur innymi materialnymi i niematerialnymi sposobami,
4. Organizowanie i prowadzenie pokazów, kursów, szkoleń i degustacji związanych ze spożywaniem alkoholu, w tym w szczególności rumu i z zasadami savoir-vivre spożywania alkoholu, w tym rumu,
5. Organizowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych
i towarzyskich,  
6. Promocję marketingową, w tym medialną pozostałych celów określonych w §7,
7. Lobbing przed organami administracji publicznej,
8. Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i innej twórcom środowisk żeglarskich, szantowych, muzycznych,
9. Współpracę z organizacjami administracji rządowej i pozarządowej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
10. Współpraca z innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz członkami krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, w szczególności poprzez zbieranie informacji i wymiany doświadczeń w zakresie określonym celami statutowymi Stowarzyszenia,
11. Zakładanie i prowadzenie tawern rumowych, propagujących kulturę spożycia rumu, pełnego relaksu i wypoczynku, i oderwania się od trosk codzienności.
12. Organizowanie i prowadzenie rejsów żeglarskich na różnych jednostkach i na różnych akwenach, zlotów, zjazdów, szkoleń, warsztatów i konferencji, szczególnie w miejscach i regionach, których nazwy kryją w sobie lub są związane ze słowem „rum”.
13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 
§ 9.
1. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą o ile w tym przedmiocie uchwałę podejmie Zarząd Stowarzyszenia i oświatową.
2. Dochody z działalności gospodarczej mają służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub na rozwój tej działalności związany z celami statutowymi i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie nie może korzystać z pomocy wolontariuszy podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 10.
1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych
i osoby prawne.
2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia – Kongregacji.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
4. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
5. Zwyczajową nazwą członka Stowarzyszenia jest Kongregant.
 
§ 11.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, rekomendowana przez dwóch członków wprowadzających, po złożeniu zaprzysiężenia i otrzymaniu stosownego dyplomu
i legitymacji oraz wykazania się ogólną znajomością dwóch książek:  Kapitan Blood Rafaela Sabatiniego
i Don Kichot Cervantesa.
 
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w §11, która złoży Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Stowarzyszenia pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Członkostwo nabywa się z datą złożenia deklaracji.
 
§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym zebraniu członków,
3. Wypowiadać się i wyrażać opinię we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4. Uczestniczyć we wszelkich formach działania, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
5. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
6. Uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia,
7. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 
§ 14.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia,
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich, przy czym wysokość stawki członkowskiej wynosi 60 zł rocznie; może być płatna w dwóch ratach płatnych co pół roku po 30 zł każda z rat, 
4. Bycie wzorem Dżentelmena lub Damy, według kryteriów zaakceptowanych przez Stowarzyszenie, zwłaszcza zachowań etycznych, moralnych i obyczajowych.
 
§ 15.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd lub Zarząd Oddziału na pisemny wniosek lub mailowy wniosek nadany na oficjalnego maila Stowarzyszenia pochodzący od co najmniej 50 członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma obowiązek wspierać według swoich możliwości duchowych, fizycznych
i intelektualnych działalność Stowarzyszenia a na pisemne zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyć w ważnych spotkaniach członków Stowarzyszenia realizujących jego cele statutowe, ma przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia, być wzorem Dżentelmena lub Damy, według kryteriów zaakceptowanych przez Stowarzyszenie, zwłaszcza zachowań etycznych, moralnych i obyczajowych.
5. Członek honorowy może złożyć Zarządowi Stowarzyszenia pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się członkostwa honorowego, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia.
 
§ 16.
1.    Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawa i obowiązki określone w niniejszym statucie tj. ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał
i innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia, ma obowiązek uiszczać składki członkowskie, ma być być wzorem Dżentelmena lub Damy, według kryteriów zaakceptowanych przez Stowarzyszenie, zwłaszcza zachowań etycznych, moralnych i obyczajowych.
2.    Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w pracach władz Stowarzyszenia. 
 
§ 17.
Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 
§ 18.
1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
a) Śmierci członka,
b) Złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
c) Utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia nastąpienia zdarzenia wymienionego
w ust. 1 a-c powyżej.
 
§ 19.
1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a) Nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia,
b) Podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) Bezskutecznego upływu trzech miesięcy od doręczenia pisemnego wezwania przez Zarząd do uiszczenia zaległych składek członkowskich.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na uzasadniony wniosek Komisji Etyki złożony do Zarządu Stowarzyszenia, spowodowany złamaniem przez członka Stowarzyszenia zasad, o których mowa w §14 ust. 4.
3. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Wniosek o podjęcie uchwały może złożyć Zarząd Oddziału, Komisja Etyki lub co najmniej 50 kongregantów mających prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia z urzędu po uprzednim zawiadomieniu członka, którego uchwała ma dotyczyć i wysłuchaniu go lub umożliwieniu mu przedstawienia stanowiska na piśmie. Zawiadomienie przez Zarząd członka o możliwości wykluczenia go ze Stowarzyszenia winno nastąpić nie później niż na miesiąc przed dniem podjęcia uchwały.
4. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd doręcza zainteresowanemu członkowi
w terminie 21 dni od dnia jej wydania.
5. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia służy zainteresowanemu oraz organowi lub grupie osób, które składały wniosek o wykluczenie odwołanie do Walnego zebrania członków Stowarzyszenia złożone w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały. Grupa osób, która złożyła wniosek o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia winna wówczas działać przez swojego przedstawiciela lub przedstawicieli w liczbie nie wyższej niż 5.
6. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może ponownie do niego przystąpić po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia. Zobowiązany jest wówczas ponieść opłatę wpisową w wysokości 250 zł.
7. Jeżeli członek Stowarzyszenia nie uiszcza w sposób nieusprawiedliwiony składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy, Zarząd wzywa go pisemnie do wypełnienia tego obowiązku, zakreślając termin dwóch miesięcy od doręczenia wezwania, na uiszczenie całości zaległych składek, pod rygorem wydania uchwały stwierdzającej jego wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
 
§ 20.
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne zebranie członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
d) Komisja Etyki.
 
§ 21.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat. 
2. Można być członkiem tego samego organu Stowarzyszenia niż dłużej niż trzy kadencje z rzędu.
3. Nie można łączyć funkcji w członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, powinowatymi członków Zarządu, pozostawać z nimi we wspólnym pożyciu ani im służbowo lub zawodowo podlegać.
5. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa najpóźniej z dniem wyboru nowych władz. W toku kadencji mandat wygasa w przypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium.
6. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, na najbliższym Walnym zebraniu członków przeprowadza się wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 
7. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym Walnym zebraniu członków przeprowadza się wybory uzupełniające.
 
§ 22.
1. Zwyczajne Walne zebranie członków jest zwoływane co roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej czterech osób Walne zebranie może być zwoływane przez Komisję Rewizyjną a jeżeli istnieje uzasadniona przeszkoda do zwołania zebrania zwołuje je Komisja Rewizyjna.
3. Podczas każdego zwyczajnego Walnego zebrania członków udziela się członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium zwykłą większością głosów za okres, w którym pełnili swe funkcje. Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z wygaśnięciem mandatu członków tego organu. W wypadku nieudzielenia w toku kadencji absolutorium, przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 
§ 23.
1. Nadzwyczajne Walne zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 200 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne zebranie członków winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 
§ 24.
1. O terminie i miejscu Walnego zebrania członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie Zarządy Oddziałów na siedem tygodni przed jego terminem. Zarządy Oddziałów – o ile zostaną ustanowione - powiadamiają swych członków w ciągu dwóch tygodni w sposób przewidziany przepisami wewnętrznymi Oddziałów.
2. Zawiadomienie musi zawierać projekt porządku obrad.
 
§ 25.
1. Zebrania Walnego zebrania członków jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Głosowania są jawne.
§ 26.
1. Przedmiotem obrad Walnego zebrania mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty zwykłą większością głosów, jeżeli na Walnym zebraniu reprezentowane są głosy wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 27.
Do kompetencji Walnego zebrania członków należy w szczególności:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2. Podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału, ustaleniu jego siedziby i obszaru działania a także o rozwiązaniu Oddziału i o ustaleniu, że Oddział będzie posiadał osobowość prawną,
3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
4. Uchwalanie zmian w Statucie,
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. Wybór kolejnego (od drugiej kadencji - §28 ust. 1 i 2) Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
7. Udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
8. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami i Oddziałami Stowarzyszenia,
9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10. Decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej i jej rodzaju,
11. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
 
§ 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od czterech do pięciu członków, wśród których są Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza
i Skarbnika.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia, jego obowiązki pełni Wiceprezes,
a następnie kolejno członkowie Zarządu poczynając od najstarszego stażem w Stowarzyszeniu.
4. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Wiceprezesa, Zarząd wybiera na jego miejsce innego członka Zarządu.
 
§ 29.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. Realizowanie uchwał Walnego zebrania członków,
3. Zwoływanie Walnego zebrania członków,
4. Uchwalanie regulaminu Zarządu,
5. Przygotowywanie porządku obrad Walnego zebrania członków oraz projektów uchwał,
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia i rejestru Oddziałów,
8. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 
§ 30.
1. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes lub najstarszy stażem członek Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej trzech jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa, a w razie gdyby Prezes nie brał udziału w głosowaniu decyduje głos Wiceprezesa. 
 
§ 31.
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes, a w braku Prezesa i Wiceprezesa dwaj członkowie Zarządu. 
2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu.
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.
3. Umowy pomiędzy członkiem Zarządu lub osobą najbliższą członka Zarządu a Stowarzyszeniem zawiera pełnomocnik powołany przez Komisję Rewizyjną.
 
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech do pięciu członków jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz dwóch Wiceprzewodniczących
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jej trzech członków.
 
§ 33.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) Kontrola przestrzegania przez Zarząd i Oddziały prawa i Statutu;
b) Kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,
c) Składanie Walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności,
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy, w tym w drodze środków porozumiewania się na odległość (telekonferencja).
3. Zebranie Komisji Rewizyjnej w drodze telekonferencji winno zostać zaprotokołowane i podpisane przez członków Komisji w zebraniu uczestniczących w drodze obiegowej najpóźniej do czasu zwołania najbliższego zebrania.
 
§ 34.
1. Komisje Etyki tworzy co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członek.
2. Komisja Etyki czuwa nad nienagannym zachowaniem członków Stowarzyszenia i dba o dobre imię Stowarzyszenia, reagując na widoczne złamanie zasad bycia Dżentelmenem lub Damą (Kongreganta)
w formie nagany, świadczenia pieniężnego na cele statutowe Stowarzyszenia do kwoty 1 000 zł, zawieszenie na okres do 6 miesięcy w prawach członka Stowarzyszenia lub wniosku o wykluczenie
z grona członków Stowarzyszenia do Zarządu.
3. Członków Komisji Etyki wybiera Zarząd na okres trzech lat, spośród członków Stowarzyszenia co do nienagannej postawy i zachowania, co do których to przymiotów panuje powszechna zgoda.
4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Decyduje głos Przewodniczącego a w jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego
 
Rozdział V
Oddziały Stowarzyszenia
 
§ 35.
Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i niesprzeczny
z przepisami prawa, Statutem i decyzjami jego władz.
 
§ 36.
1. Walne zebranie członków podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej  pięćdziesięciu członków Stowarzyszenia zwanymi członkami założycielami oddziału zwykłą większością głosów.
2. Członkowie Stowarzyszenia wnioskujący o powołanie Oddziału Stowarzyszenia winni w nim wskazać czy oddział ten ma mieć osobowość prawną.
3. Oddział Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
1) liczy co najmniej pięćdziesięciu członków,
2) przedstawione zostaną co najmniej dwa osiągnięcia związane z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia osób będących członkami Oddziału
- na podstawie uchwały Walnego zebrania członków z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
4. Oddział Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem na zasadach określonych w przepisach prawa oraz według postanowień niniejszego Statutu w sposób rzetelny, przejrzysty i celowy.
 
§ 37.
1. Organami Oddziału Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału
2. Do spraw związanych z działalnością Oddziału Stowarzyszenia i jego organów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o działalności Stowarzyszenia i jego organów.
 
§ 38.
1. Zebrania Członków Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej, niż raz na rok. 
2. Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału także na wniosek Zarządu Stowarzyszenia oraz pisemne żądanie jednej czwartej członków Oddziału oraz z inicjatywy własnej. W zawiadomieniu nadanym listem poleconym lub kurierem lub pocztą email Zarząd Oddziału wskazuje miejsce, czas i porządek obrad. Zawiadomienie winno dotrzeć do adresatów nie później niż na 21 dni przed obradami.
3. Zebranie Członków Oddziału jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 
5. Głosowania są jawne.
 
§ 39.
Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy w szczególności:
1. Uchwalanie programu działania Oddziału,
2. Wybór Prezesa i Wiceprezesów Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji rewizyjnej Oddziału,
4. Udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
5. Odwoływanie większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu Oddziału przed upływem ich kadencji,
6. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
8. Decydowanie o podjęciu przez Oddział określonej działalności gospodarczej oraz o zatrudnieniu pracowników,
9. Podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie Oddziału.
 
§ 40.
Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz członka zarządu. 
 
§ 41.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
2. Realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału,
3. Zwoływanie Zebrań Członków Oddziału,
4. Przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału oraz projektów uchwał,
5. Uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
6. Uchwalanie budżetu Oddziału,
7. Prowadzenie rejestru członków Oddziału,
8. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 
§ 42.
1. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu Odziału,
w tym Prezes lub Wiceprezes. Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 zł wymagana jest dodatkowo opinia Komisji Rewizyjnej. 
2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału, a w zakresie określonym przez Zarząd Oddziału także pozostali członkowie Zarządu Oddziału. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Oddziału może upoważnić do tego także innego członka Oddziału Stowarzyszenia.
3. Umowy pomiędzy członkiem Zarządu Oddziału lub osobą najbliższą członka Zarządu Oddziału
a Oddziałem Stowarzyszenia zawiera pełnomocnik powołany przez Komisję Rewizyjną Oddziału lub przez Zarząd Stowarzyszenia, o ile w skład osobowy Zarządu Oddziału i Zarządu Stowarzyszenia nie wchodzą, choćby częściowo, te same osoby.
 
§ 43.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składająca się z dwóch do czterech członków jest jego organem kontrolnym.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykła większością głosów przy czym decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 44.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności:
a)  Kontrola przestrzegania przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia prawa i Statutu,
b)  Kontrola wykonania budżetu Oddziału Stowarzyszenia,
c)  Składanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
d) Prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz wnoszenia projektów uchwał.
2. Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności Zebraniu Członków Oddziału nie rzadziej, niż raz w roku.
3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji, Zarząd Oddziału zwołuje niezwłocznie Zebranie Członków Oddziału w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 
§ 45.
W kwestiach nieuregulowanych a dotyczących Zebrania Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego zebrania członków, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 
§ 46.
1. Oddział Stowarzyszenia może zostać rozwiązany uchwałą podjętą przez Zebranie Członków Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dwadzieścia, Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwałę stwierdzającą rozwiązanie Oddziału. Jeżeli taka uchwała nie zostanie podjęta w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia obniżenia liczebności członków odddziału poniżej dwudziestu wówczas uchwałę tę może podjąć Zarząd Stowarzyszenia.
3. W uchwale o rozwiązaniu Oddziału należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Oddziału pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Oddziału, Likwidatorami są członkowie Zarządu Oddziału.
5. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Oddziału w możliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Oddziału przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
6. Likwidatorzy powinni :
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca ich zamieszkania,
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Oddziału Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. W terminie siedmiu dni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału, Likwidatorzy, delegowany członek Zarządu Stowarzyszenia wraz z członkiem Komisji Rewizyjnej, dokonują pod adresem siedziby Oddziału inwentaryzacji majątku Oddziału na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału. Zinwentaryzowane składniki majątku, na czas trwania likwidacji, przechodzą do dyspozycji Zarządu Stowarzyszenia. 
 
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia
 
§ 47.
1. Majątek Stowarzyszenia i jego Oddziałów stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności oraz środki finansowe.
2. Na środki finansowe składają się:
a) Wpływy ze składek członkowskich,
b) Darowizny, zapisy i spadki,
c) Wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia i jego Oddziałów przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji,
d) Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej o ile zostanie taka podjęta,
e) Inne przewidziane przez przepisy prawa środki.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, a majątkiem Oddziału Stowarzyszenia Zarząd Oddziału.
3. Zarząd Stowarzyszenia może użyczyć (art. 710 kodeksu cywilnego) Oddziałowi Stowarzyszenia posiadającemu osobowość prawną składniki majątku Stowarzyszenia. W przypadku likwidacji Oddziału majątek, bez składania dodatkowych oświadczeń do wydania użyczonych składników Stowarzyszeniu, przechodzi zwrotnie pod władztwo Stowarzyszenia z chwilą rozpoczęcia likwidacji Oddziału.
4. Finanse i rozliczenia pomiędzy Zarządem Oddziału a Zarządem Stowarzyszenia przeprowadzane są  według zasad prawidłowej gospodarki, przejrzyście i według najlepszej wiedzy rachunkowej.
5. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego Stowarzyszenia wymaga zgody Walnego zebrania członków, a zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego Oddziału Stowarzyszenia wymaga zgody Zebrania Członków Oddziału.
6. Od chwili uzyskania przez Oddziały osobowości prawnej Stowarzyszenie może przekazać im na własność część majątku Stowarzyszenia zgodnie z przynależnością terytorialną. Zasady przekazania określa umowa.
7. Majątek zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Oddziały, po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi majątek Oddziału i o jego zbyciu, z zastrzeżeniem dot. zbycia majątku nieruchomego, decydują Zarządy tych jednostek. Stowarzyszeniu przysługuje prawo pierwokupu i w tym zakresie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zamiar zbycia majątku nieruchomego nabytego przez Oddziały wymaga pod rygorem niewazności zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia. Termin do złożenia oświadczenia o chęci nabycia wynosi dwa miesiące od zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia.  
 
§ 48.
1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne zebranie członków stowarzyszenia.
2. Składki pobiera Zarząd a w przypadku istnienia oddziałów pobierają je Zarządy Oddziałów i przekazują 1/3 część składki Zarządowi Stowarzyszenia, a pozostałą część pozostawiają na cele statutowe Oddziału.
 
§ 49.
Rokiem obrotowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia i Oddziału posiadającego osobowość prawną jest rok kalendarzowy.
 
Rozdział VII
Prowadzenie działalności gospodarczej 
 
§ 50.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową związaną wyłącznie z realizacją jego celów statutowych a dochód z tej działalności nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów a po podjęciu tej uchwały winien w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia zgłosić jej rozpoczęcie do KRS.
 
§ 51.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą pod podjęciu uchwały, o której mowa w §50 ust. 2 jak wyżej i zgłoszeniu powyższego przez Zarząd do KRS w zakresie:
    01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
    01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 
    01.21.Z Uprawa winogron 
    01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych 
    01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych 
    01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 
    01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych 
    01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 
    01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych 
    01.47.Z Chów i hodowla drobiu 
    10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 
    10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
    10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 
    10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 
    10.84.Z Produkcja przypraw 
    10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 
    11.02.Z Produkcja win gronowych 
    11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych 
    11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 
    11.05.Z Produkcja piwa 
    11.06.Z Produkcja słodu
    13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych 
    14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 
    15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 
    16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 
    17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych 
    17.24.Z Produkcja tapet 
    17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 
    18.11.Z Drukowanie gazet 
    18.12.Z Pozostałe drukowanie
    18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
    18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
    20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 
    20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 
    20.52.Z Produkcja klejów 
    20.53.Z Produkcja olejków eterycznych 
    25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
    30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 
    31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 
    32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 
    32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
    32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych 
    32.40.Z Produkcja gier i zabawek 
    32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 
    46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 
    46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 
    46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 
    47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
    47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
    47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 
    47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
    47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
    50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
    50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 
    55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
    55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
     55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
    55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 
    56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
    56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
    56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 
    58.11.Z Wydawanie książek
    58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
    58.13.Z Wydawanie gazet
    58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
    58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
    59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
    59.12 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
    59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
    59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
    59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
    60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 
    68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
    68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
    74.20.Z Działalność fotograficzna
    74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
    74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 
    77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
    77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 
    79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
    79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
    79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
    79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
    84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 
    85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
    85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
    85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    85.59.A Nauka języków obcych
    85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
    86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
    88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
    88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
    88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
    88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
    90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
    90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
    90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
    90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
    91.01.A Działalność bibliotek
    91.02.Z Działalność muzeów 
    93.11.Z Działalność obiektów sportowych
    93.12.Z Działalność klubów sportowych
    93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
    93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
    93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
    94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
     96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
    96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
 
§52.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego zebrania członków Stowarzyszenia podjętej większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Likwidatorami są członkowie jego Zarządu.
3. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Stowarzyszenia w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
4. Likwidatorzy powinni :
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca ich zamieszkania,
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 
§53
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana dokonywane są przez Walne zebranie członków  działające na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia, większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana postanowień Statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
   
§54
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy prawo o stowarzyszeniach.

 

Zrzut ekranu (169).png

Od 1994 roku, naszym celem jest zmiana struktury, stylu i kultury picia alkoholu w Polsce i na świecie

KRS 0000731102

NIP 9462680784

REGON 380163561

Adres siedziby:
Rosy 3C, 20-516 Lublin, Polska

Forma prawnaStowarzyszenie

Data rejestracji9 maja 2018 r.

Kongregacja

O nas

Statut

RODO

Helka

Produkty

  • https://patronite.pl/MuzykaMorz
  • Facebook
  • Ikona szara Spotify

© 2022 WRAK. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Warunki korzystania | RODO | Regulamin | Q.B.F.F.F.S

bottom of page