POLITYKA ZWROTÓW 
ECCE HOMO XXI

Gwarancja:
Jeśli po lekturze naszych publikacji (Jak się uczyć, Pamięć. Trening interaktywny, Zadziwiające techniki nauki języków), lub po zajęciach Weekendowej Szkoły Treningu Pamięci wdrożysz w praktyce omawiane przez nas nowoczesne techniki pamięciowe i nie zauważysz znaczącej poprawy Twoich wyników w nauce i zapamiętywaniu, zwrócimy Ci wszystkie poniesione przez Ciebie koszty. 

Uprawnienia:
Aby kwalifikować się do tej gwarancji, MUSISZ być uczestnikiem szkolenia lub czytelnikiem naszych publikacji i być w stanie wykazać że:

1. Przeczytałeś całą zakupioną publikację oraz wykonałeś zawarte w niej ćwiczenia lub uczestniczyłeś w minimum 12 zajęciach

(1 miesiąc) Weekendowej Szkoły Treningu Pamięci.

2. Posiadasz dowód zakupu ww. publikacji lub zajęć.

3.  Wdrożyłeś w praktyce wszystkie techniki omawiane podczas zajęć, lub wymienione w naszych publikacjach ( Posiadasz własny zestaw Zakładek obrazkowych, językowych, liczbowych lub alfabetycznych, stworzyłeś notatki korzystając z systemu map myśli lub metody Cornella). 

Termin prośby o zwrot środków:
Musisz złożyć wniosek w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia miesięcznych zajęć, lub otrzymania danej publikacji. Na przykład, jeśli ukończyłeś kurs/zakupiłeś publikację 1 października 2021 r., masz 4 tygodnie na złożenie wniosku o zwrot pieniędzy. Termin ukończenia kursu jest weryfikowany przez Ecce Homo XXI.

Żadna prośba o zwrot pieniędzy nie będzie brana pod uwagę,

jeśli nie zostanie złożona w opisanym terminie.

Miscellaneous:
1. “Ty”, “Twój” i “Twoje” dla celów niniejszej gwarancji oznacza pierwotnego nabywcę kursu.

2. Ecce Homo XXI zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasadności wszystkich zgłoszonych wniosków o zwrot pieniędzy. Jeśli Twoje roszczenie zostanie uznane za zasadne, zwrot pieniędzy zostanie wpłacony na wskazane konto bankowe za pomocą elektronicznego transferu środków.

3. Ecce Homo XXI ma całkowitą swobodę w ustalaniu, czy wymagania kwalifikacyjne zostały spełnione, uprawniające do zwrotu pieniędzy.

4. Ecce Homo XXI zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasadności wszystkich roszczeń i zdyskwalifikowania każdego wnioskodawcy za manipulowanie procesem roszczenia lub złożenie roszczenia, które wprowadza w błąd lub jest oszukańcze. Niewykonanie przez Ecce Homo XXI któregokolwiek ze swoich praw na jakimkolwiek etapie nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

5. Ecce Homo XXI ma 30 dni na rozpatrzenie wniosków o zwrot kosztów od pełnego przedłożenia wszystkich powiązanych dowodów.

6. Jeśli roszczenie zostanie zatwierdzone, Ecce Homo XXI

dokona płatności w ciągu 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia.