top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja WCEEN z siedzibą przy ulicy Rosy 3, 20-516 Lublin, NIP: 9462732127 Podmiot będący operatorem serwisu jest administratorem danych osobowych użytkowników dokonujących rejestracji w serwisie, ponieważ decyduje o celach i środkach przetwarzania w rozumieniu art. 7 pkt 4 uodo (ustala cele i sposoby przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO). Każdy administrator danych zobowiązany jest posiadać podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, przy czym sama definicja przetwarzania – zarówno w dotychczasowym stanie prawnym, jak i od 25 maja 2018 roku jest bardzo szeroka i obejmuje choćby samo ich zbieranie lub przechowywanie. Jednocześnie, operator serwisu jest usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 uśude (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zaś użytkownik serwisu jest usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 uśude, z czego wynika, że zastosowanie znajdują przepisy rozdziału 4 uśude, które stanowią lex specialis w stosunku do przepisów uodo zawierających katalog ustanawiający podstawy prawne, na którym przetwarzane mogą być dane osobowe, jak podkreślono w wyroku WSA w Warszawie z 15 listopada 2011 roku (II SA/Wa 1511/12) 

2) Kontakt można uzyskać pod adresem e-mail: fundacjawceen@gmail.com 
lub pod numerem telefonu: 502 234 425 lub 530 145 699


3) Dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych przetwarzane są w celu rezerwacji terminu szkolenia/obozu/turnusu, wykorzystywanie zdjęć i filmów w celach marketingowych, jak również w celu realizacji zadań, wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również wypełnianie przez nas jako Administratora i Usługodawcy obowiązków prawnych względem organów publicznych. Podstawą do przetwarzania tych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (wpisać podstawę prawną RODO i ewentualnie krajową podstawę prawną np. Kodeks pracy)  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 
 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy. 

 

bottom of page