top of page

STATUT WCEEN

STATUT FUNDACJI „WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNEJ EDUKACJI NIEKONWENCJONALNEJ” („WCEEN”)

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Fundacja „Wschodnioeuropejskie Centrum Ekologicznej Edukacji Niekonwencjonalnej” (w skrócie „WCEEN”) – zwana dalej Fundacją – ustanowiona przez Elżbietę Szurawską i Annę Znajomską  – zwanych dalej Fundatorami – działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166 z późn. zm.), innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

 

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.

4. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe (filie).[1] [ES2] 

5. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym.

6.  Fundacja  może  posługiwać  się  pieczęciami:  pieczęcią  z  logo  Fundacji  oraz pieczęcią z danymi Fundacji.

 

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji i Nauki.[3] [ES4] 

 

 

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 

§ 6

Celem działania fundacji jest: [5] [ES6] 

a) utworzenie wielopłaszczyznowego ośrodka edukacyjnego, który będzie dostosowany do różnorodnych grup wiekowych i zawodowych,

b) organizacja turnusów dla każdego, z zakresu niekonwencjonalnego treningu pamięci, twórczego myślenia i rozwoju,

c) organizacja kursów i webinarów skierowanych do rodziców w przedmiocie efektywnego wspierania rozwoju dziecka i równoważenia życia rodzinnego z zawodowym,

d) udostępnianie studentom oraz maturzystom zasobów opartych na technikach efektywnego uczenia się i przygotowywania do egzaminów,

e) organizacja, skierowanych do specjalistów, (m.in. psychologów i nauczycieli), specjalistycznych szkoleń i badań naukowych z dziedziny neuropsychologii i niekonwencjonalnych metod przyspieszonego uczenia się,

f) udostępnianie seniorom programów stymulujących pamięć, zajęć relaksacyjnych oraz zajeć sprzyjających aktywności umysłowej i fizycznej,

g) wydawanie gadżetów i materiałów edukacyjnych związanych z tematyką szeroko pojętego przyswajania wiedzy,

h) stworzenie zestawów do gier, zabaw i ćwiczeń pamięciowych dla różnych grup wiekowych, dostępnych zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowe,

i) podjęcie współpracy z wydawnictwem MemoMar, a w konsekwencji publikacja szerokiej gamy książek i materiałów obejmujących tematykę autorozwoju, technik pamięciowych oraz marynistyki, dostępnych w formie drukowanej i elektronicznej,

j) podejmowanie działań ukierunkowanych na kształtowanie Społeczeństwa Przyszłości, w którym edukacja będzie oparta na wartościach ekologicznych i innowacyjnych metodach uczenia się,

k) promowanie opracowanej oferty edukacyjnej, opartej również o elementy marynistyki,

l) organizację „Akademii pod Żaglami” - unikatowego programu łączącego warsztaty marynistyczne z elementami rozwoju osobistego,

ł) organizacja zabaw edukacyjnych dla dzieci oraz warsztatów z elementami marynistyki, ekologii i technik pamięciowych,

m) szeroko pojęta promocja działalności podejmowanej przez Fundację, w tym poprzez organizację imprez masowych: festiwali marynistycznych i olimpiad pamięciowych,

n) poszerzanie wiedzy o wartościach promowanych przez Fundację, z dostosowaniem ich do różnych grup wiekowych i zainteresowań.

 

 

§ 7

 Fundacja realizuje swoje cele przez:[7] [ES8] 

a) podejmowanie działań zmierzających do wybudowania lub uzyskania w inny sposób dla Fundacji ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, w którym przyjezdni zapoznawani byliby ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności sprawnego wykorzystywania mózgu w procesach uczenia się i myślenia z kompleksowo pojętym rozwojem osobistym i samorealizacją oraz propagowaniem ochrony środowiska i działaniem proekologicznym w celu ratowania planety Ziemia,

b) wybudowanie lub uzyskanie w inny sposób placówki oświatowo-wychowawczej, w której w celu realizacji programów nauczania dla poszczególnych grup wiekowych stosowane będą niekonwencjonalne metody nauczania, m.in. techniki pamięciowe, szybkie czytanie, techniki relaksacyjne i inne,

c) organizowanie memoriad - mistrzostw w zapamiętywaniu na szczeblach: regionalnych, krajowym i międzynarodowym,

d) działalność polegającą na dotowaniu placówek, ośrodków i muzeów utrwalających dorobek kultury materialnej i niematerialnej, zwłaszcza w dziedzinie ginących zawodów i rzemiosła marynistycznego oraz promowanie tworzenia nowych tego typu placówek, zwłaszcza w miejscach przedstawiających wartość historyczną, związanych z historią lub tradycją narodową,            

e) działalność polegającą na fundowaniu stypendiów dla uczniów, studentów, twórców działających w mediach społecznościowych i artystów rokujących nadzieje osiągnięcia lub już mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie rękodzieła, śpiewu, muzyki, tańca, plastyki, związanych z ekologią i kulturą marynistyczną, a także osób utrwalających w słowie lub jakiejkolwiek innej technice (film, zdjęcia, video, nagrania dźwiękowe itp.) tradycje i obyczaje marynistyczne,

f) organizację imprez kulturalnych takich jak: spotkania, występy, festiwale muzyczne, teatralne i filmowe, wystawiennictwo, konkursy,

g) działalność charytatywną (cel socjalny): imprezy, sponsorowanie turnusów, wsparcie finansowe dla najuboższych lub zagrożonych ubóstwem,

h) organizację innych  przedsięwzięć niekonwencjonalnych, inspiratorskich, organizacyjnych i technicznych na rzecz nauki, ekologii, kultury i sztuki,

i) stworzenie i prowadzenie portalu internetowego promującego działalność Fundacji,

j) prowadzenie kanału na YouTube i stron w mediach społecznościowych.

 

 

§ 8[9] [ES10] 

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym władz lokalnych, a także współpracować z nimi.

2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje lub stowarzyszenia o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

3. Fundacja, za zgodą wyrażoną przez Radę Fundacji, może przystępować do spółek, powoływać oddziały i zakładać filie.

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (który to fundusz obejmuje także kwotę 1 000 zł przeznaczoną na działalność gospodarczą Fundacji), a także środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§ 10

1. Za zobowiązania własne Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym rezerwowy i celowe.

 

§ 11

1. Dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe i pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji, subwencji i grantów,

c) środków z ofiarności prywatnej i ze zbiórek publicznych,

d) odsetek, lokat i innych dochodów z kapitału,

e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

f) każdych innych źródeł dochodów nie zabronionych przez prawo.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

§ 12

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej stanowiącej równowartość 3 000 EUR lub 5 000 USD uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

 

§ 13

1. Dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji w zakresie określonym w niniejszym Statucie.

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ich dysponentów. Jeżeli darczyńca nie wskazał szczególnego celu ich wykorzystania, oznacza to przekazanie ich do dyspozycji Zarządu Fundacji.

 

 

Rozdział IV

Rodzaje działalności Fundacji

 

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie dla realizacji celów statutowych i tylko w formach wspierających statutową działalność w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”):[11] 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

3. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

4. Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.

 

 

§ 15

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być środki pochodzące z:

a) funduszu założycielskiego,

b) odsetek od funduszu założycielskiego,

c) darowizn, spadków, zapisów – chyba, że darczyńca lub spadkodawca postanowił inaczej,

d) dochodów z działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Zarząd.

 

§ 16

1. Działalność gospodarcza Fundacji powinna dążyć do zapewnienia zwrotu poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i kwotę środków przeznaczonych na wynagrodzenia, nagrody uznaniowe lub premie dla pracowników Fundacji określa Rada Fundacji.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

Rozdział V

Organy Fundacji

 

§ 17

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. W skład Organów Fundacji mogą wchodzić wyłącznie osoby o nieposzlakowanej opinii oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

3. Rada Fundacji może powoływać inne inne organy i określać ich kompetencje na zasadach określonych w Statucie

 

ZARZĄD

 

§ 18

1. Zarząd jest organem obligatoryjnym Fundacji, organem zarządzająco-wykonawczym, który kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd  Fundacji  składa  się od  jednego  do  trzech  członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3.  Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.

4. Zarząd Fundacji jest powoływany uchwałą Rady Fundacji.

5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i pracuje w systemie bezkadencyjnym, chyba że co innego wynika  z jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.[12] [ES13] 

6. Pierwszych członków Zarządu powołują Fundatorzy. Fundatorzy wskazują również funkcję powołanym członkom Zarządu. Pierwszymi członkami Zarządu są:

- Pan Filip Dąbrowski - Prezes Fundacji oraz

- Pan Marek Dąbrowski - Wiceprezes Fundacji.

 

§ 19

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję.

2. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Fundacji jednomyślną uchwałą.

 

§ 20

Członkostwo w Zarządzie ustaje:

a) na skutek odwołania jednomyślną uchwałą Rady Fundacji,

b) wskutek złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,

c) z chwilą śmierci członka Zarządu.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

d) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania, przyjmowanie bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

e) uchwalanie regulaminu działalności Fundacji,

f) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Fundacji,

g)) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i jednostek terenowych,

h) uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek terenowych i oddziałów określających w szczególności zakres działalności oddziału lub jednostki terenowej, zakres kompetencji dyrektora oddziału lub jednostki terenowej, sposób prowadzenia dokumentacji,

i) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji i odpowiedzialność za wynik gospodarczy Fundacji.

 

 

§ 22[14] [ES15] 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

 

§ 23

1.  Zarząd  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach  w  formie  uchwał.  Zarząd  może  podejmować uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, pod warunkiem, że w posiedzeniu tym uczestniczyć będą wszyscy członkowie Zarządu.

2.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3.  Głosowania Zarządu są jawne.

4. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 

§ 24

1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie.

2. Pełnomocnik Zarządu może być ustanowiony jedynie uchwałą Zarządu podjętą jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu. Tak ustanowiony pełnomocnik może zostać odwołany jedynie w takim samym trybie, w jakim został powołany.

3. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas, na który zostało udzielone oraz określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji samodzielnie, czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub Członka Zarządu.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa członków organów Fundacji do ustanawiania własnych pełnomocników na zasadach ogólnych.

 

 

RADA FUNDACJI

 

§ 25

1. Rada Fundacji jest kolegialnym, niezależnym od Zarządu organem, którego podstawowym obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad Fundacją oraz Zarządem Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech osób. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie.

3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu.

4. Członków Rady Fundacji (w tym jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących) powołują i odwołują Fundatorzy lub ich następcy prawni jednomyślną uchwałą.

5. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.

6. Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Fundacji.

7. Członkowie Rady Fundacji:

a) mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu,

b) nie mogą być jednocześnie członkami Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

 

§ 26

1. Przewodniczący Rady Fundacji może powierzyć część lub całość swoich obowiązków Wiceprzewodniczącemu. W takiej sytuacji oświadczenia składane Wiceprzewodniczącemu są traktowane na równi z oświadczeniami składanymi Przewodniczącemu.

2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji, składa on rezygnację na ręce innego członka Rady Fundacji, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Rady Fundacji. Członkostwo ustaje z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji innemu członkowi Rady Fundacji.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu śmierci lub rezygnacji albo w przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu, Fundator lub jego następca prawny wybierze nowego Przewodniczącego. Do czasu wyboru obowiązki Przewodniczącego sprawuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 27

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie:

a) złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji,

b) skazania prawomocnym wyrokiem,

c) śmierci.

 

 

§ 28

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,

b) uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich planów działania,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych,

d) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji,

e) ustalanie głównych kierunków rozwoju Fundacji.

f) ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

g) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Fundacji,

h) analiza i ocena pracy Zarządu,

i) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

j) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do spółki prawa handlowego, a także na powołanie oddziału lub filii,

k) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Rady w stosunkach z Zarządem Fundacji.

 

§ 29

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. W pracach Rady uczestniczy Prezes Zarządu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

4. Zebranie Rady Fundacji odbywa się na wniosek (i) Przewodniczącego, (ii) członka Zarządu lub (iii) co najmniej dwóch członków Rady Fundacji złożony Przewodniczącemu. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się Członków Rady Fundacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. Zebranie Rady Fundacji może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

5. Rafa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy głosach oddanych przez co najmniej połowę członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Rada Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku korzystania z takiej możliwości Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona przesyła wszystkim pozostałym członkom Rady Fundacji informację o przeprowadzeniu głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz z projektem uchwał oraz wyznacza stosowny termin na oddanie głosu (nie krótszy niż 7 dni roboczych).

7. Za środki  bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności:

a) telefon lub smartfon,

b) telekonferencje lub wideokonferencje przy użyciu aplikacji komputerowych lub aplikacji smartfonowych,

c) pocztę elektroniczną (email),

d) inne środki komunikacji elektronicznej.

8. Rada Fundacji może doprecyzować zasady swojego działania poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych.

9. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji są zobowiązani do przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji na każde żądanie Rady Fundacji w terminie 10 dni roboczych od każdego takiego wezwania.

 

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 

§ 30

1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rafa Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

 

Rozdział VII

Sprawozdania

 

§ 31

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

3. Fundacja podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

 

 

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

 

§ 32

1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, do których została powołana bądź wobec wyczerpania środków finansowych i majątku

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Jeśli Rada Fundacji, w uchwale o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidatorami Fundacji zostają członkowie Zarządu. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu odnoszące się do Zarządu Fundacji.

 

§ 33

Do obowiązków likwidatora/ów należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

 

§ 34

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się jednomyślną uchwałą Rady Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 

§ 35

W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia przewidziane dla niego w niniejszym Statucie, przechodzą na drugiego Fundatora.

 

§ 36

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

bottom of page